Marsmöte med årets årsmöte

13 personer hade mött upp i möteslokalen som tillsammans med ett tiotal via länk deltog i årets första hybridmöte.

Eftersom många fortfarande är restriktiva med umgänge så kommer klubben försöka fortsätta att erbjuda möjligheten att följa mötena hemifrån framöver, åtminstone under en övergångsperiod.

Mötet var både årsmöte och månadsmöte, så vi började med formaliteterna med årsmötet. I vanlig ordning i vår förening så flöt det på med mötets behöriga utlysande, godkännande av dagordning och val av presidium. Ordförande Lars valdes till mötesordförande, Christer till sekreterare och Patrik till justerare och eventuell rösträknare.

Efter styrelsens årsberättelse och revisorns berättelse samt balansräkning var det dags för val. Ordförande Lars Hjelm hade begärt att få lämna sin position, vilket var den enda kända förändringen i styrelsen som valberedningen hade att arbeta med. Som ersättning på ordförandeposten föreslogs av valberedningen Christer Hägglund, vilket mötet beslutade.

Ny i styrelsen blev Lucja Wolfram, som tillsammans med ledamöterna Tomas Hellström, Ulf Winhagen och Britt Nordberg, samt suppleanterna Thomas Olsson och Stig Sundström, kommer att utgöra styrelsen under verksamhetsåret 2022. Styrelsen kommer att konstituera sig under det första styrelsemötet.

Revisor Patrik Jonasson omvaldes, och detsamma gäller för revisorssuppleanten Christina Lindqvist. Patrik Nilsson hade bett att få lämna valberedningen och föreslog sin egen efterträdare i form av avgående ordförande Lars Hjelm. Elin Tjernqvist sitter kvar i valberedningen och agerar sammankallande.

Inga motioner hade inkommit innan mötet. Verksamhetsplanen liknar mycket den för tidigare år och godkändes av mötet. Detsamma gäller för budgeten, där även årsavgiften fastställdes. En diskussion följde om en kampanj för att öka antalet medlemmar i klubben.

Lars Hjelm och Patrik Nilsson fick varsin blomma som tack för sin tid på olika poster i klubben.

Efter en kortare fikapaus var det så dags för lite bildvisning i månadens bild. Som vanligt stor spridning på bilder, med bland annat Fredriks Harry Potter-fotografering vid ett ånglok åtföljdes av en intressant berättelse om hur hela fotograferingen gått till, ett flertal mycket fina fågelbilder, en bilbild och en hel del annat. Totalt visades 21 st månadens bild.

Några vinnare uppmärksammades också, i form av sådana som fått diplom från Rifo 2021. Christer berättade om sitt system för att hålla reda på intressanta platser för fotografering och hur detta hjälper honom att hitta rätt plats för en given modell eller tema.

Därefter avslutades mötet och alla hälsades välkommen åter i april.

/Christer

Share

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *